17 april t/m 29 mei 2004
Gjalt Blaauw en Anne Feddema
beelden en schilderijen
Opening: Huub Mous